Uko Ishyaka PPR Imena ribona RNC.


uploadable

Ishyaka RNC mu mugambi wo kubiba amacakubiri, nk’iturufu yo gusenya amashyaka.

Mu bisanzwe politiki yubaka igihugu, igateza imbere umuryango w’abantu ishingira mu gutsimbataza ubumwe n’ubwubahane bw’abenegihugu, demokarasi n’ubwisanzure kuri buri wese, bityo bakabasha gushyira hamwe mu gushaka ibisubizo by’ibibazo biba byugarije umuryango batuyemo, ari nako bafatanya mu guhanga icyerekezo cy’ejo hazaza.
Nyuma yo gukurikira ibibera mu ishyaka RNC no gusesengura neza uburyo ishyaka RNC ryadukanye ingeso mbi yo kubiba amacakubiri mu mashyaka aharanira impinduka za politiki mu Rwanda, nk’uko babigaragaje bakoresha bwana KARENGERA Augustin mu mugambi wabo wo gusebya ishyaka PPR-Imena, hagamijwe kubiba urwicyekwe n’amacakubiri mu muryango nyarwanda, cyane cyane mu banyarwanda bagize opozisiyo nyarwanda bari mu mashyaka atanduakanye, byatumye abagize ishyaka PPR-Imena, bicara bakora isesengura ry’ibyihishe inyuma y’uyu mugambi ugayitse w’ishyaka RNC mu kubiba urwicyekwe n’amacakubiri.
Kugira ngo umuntu asobanukirwe neza n’impamvu yaba yihishe inyuma y’uyu mugambi w’ishyaka RNC, umuntu yabanza akareba abacurabwenge b’iri shyaka abo ari bo.
Nk’uko mubizi, abacurabwenge b’iri ishyaka RNC, ndavuga abafite imyanya izwi mu buyobozi bw’ ishyaka RNC nka Bwana Rudasingwa Théogène, Micombero, ndetse n’abakorera mu bwihisho, inyuma ya rideau nka Kayumba Nyamwasa, Karegeya, Gahima, n’abandi , bafite amadosiye atandukanye y’inkiko ,zaba izo mu igihugu imbere, ndetse n’inkiko mpuzamahanga, nka Kayumba Nyamwasa, ufite mandats d’arrêt mpuzamahanga zigera kuri ebyiri z’ibyaha yakoreye umuryango nyarwanda. Ikindi kandi kigaragara kuri aba bacurabwenge b’ishyaka RNC ni uko bafitanye amasinde yihariye ashingiye ku rwango n’inzika na Kagame Paul uyobora u Rwanda muri iki gihe, bivuye ku mpamvu zabo bwite, cyane cyane zishingiye ku mitungo, ibyubahiro, ubusambo n’ibindi bishingiye ku nyungu bwite zabo.
Ntanuwakwiyibagiza ko aba bagabo bahoze ari abambari n’abakaraza b’imbere b’ingoma ya FPR-Inkotanyi, kuva mu myaka ya za 90 ubwo yateraga u Rwanda, ari bo bubatse iyi système ya FPR, bakayiha imbaraga n’isura ifite ubu. Ntagushidikanya rero ni abafatanyabikorwa ba FPR-Inkotanyi, mu byago n’amakuba byagwiririye u Rwanda, ndetse ntanugushidikanya amakosa yakozwe na FPR bayafitemo uruhare rw’intagereranywa.
Twese tuzi neza uko iturufu y’amacakubiri na propagande zo kubiba urwango n’urwicyekwe mu banyarwanda byakoreshejwe n’amashyaka yamaraniraga ubutegetsi kuva u Rwanda rubonye ubwigenge, ndetse igakora cyane mu gihe cy’intambara hagati ya FPR-Inkotanyi na MRND yari k’ubutegetsi, n’amashyaka yarashyigikiye ibyo bikundi bibiri. Iyi propagande ntakiza yagejeje kubanyarwanda uretse kubashora muri genocide yahitanye imbaga y’inzirakarengane.
Ikibabaje kandi giteye agahinda ni uko ubucurabwenge bw’ishyaka RNC bwamuzwe kandi bukaba imbata y’iyi système na propagande yo gucamo ibice abanyarwanda, no kubiba amacakubiri nk’iturufu yo kumaranira ubutegetsi. Ntagitangaje kuko babifitiye impamyabumenyi y’ikirenga, barabyize, barabitozwa, barabikoresha guhera za 90 ubwo bari mu bakaraza b’imbere b’ingoma ya FPR-Inkotanyi.
Ubwo rero tumaze kurebera hamwe ubucurabwenge bw’ishyaka RNC ubwo ari bwo na système ya politiki na propagande bakoresha, umuntu yakwibaza impamvu y’iyo mikorere y’urukoza soni, igamije gushora abana b’u Rwanda mu mwiryane.
Impamvu yabyo ingana ururo, kandi umuntu wese ushishoza ntatinda kuyibona. Aho abacurabwenge bajya gushinga ishyaka RNC bigiriye inama bagira bati : « dukorere mu kivunge cy’abantu twiyita ihuriro, twiyegereze abahutu mu nzira izo ari zo zose batugirire icyizere, maze tubacurike tubahindure ibikoresho bya politiki yacu, naho abatutsi baratuzi bazatuyoboka, tubangishe kagame, turwanye kandi twibasire ushatse gukoma mu nkokora umugambi wacu, bityo nitudafata ubutegetsi bizadufasha gukwepa ubutabera muri iki gihe tuba mu buhungiro kandi bidufashe no kubona amafaranga adutunga ».
Ikigaragara umuntu yavuga ni uko abacurabwenge b’ishyaka RNC bafite intego eshatu muri politiki yabo.Umuntu yazivuga muri make muri aya magambo, aho abo bacurabwenge bagira bati :
-Dushake umutwe wa Kagame Paul, waturiye akatumara, akikubira ibyagezweho na FPR kandi twarafatanije urugamba, kabone n’ubwo twawubona hagaritswe imbaga y’abanyarwanda, ibyo ntibidukanga, ikingenzi ni uguhitana Kagame.
-Tumaranire ubutegetsi mu nzira zo kwigarurira rubanda nyamwishi rwo mu bwoko bw’abahutu, cyane cyane impunzi zahungiye mu bihugu by’amahanga, dukoresheje iturufu y’uko tuzabasubiza k’ubutegetsi. Tubangishe Kagame n’ubutegetsi bwe, ndetse n’abahutu bene wabo batadushyigikiye, naho abatutsi tuzabumfisha ko hari aho Kagame yatatiye amahame ya FPR, bityo bazatumva, kandi bidufashe kwikiza Kagame muri FPR ,maze tuzayiyobore yitwa RNC , bityo turindagize abahutu. Abatazatuyoboka, tuzabateza umwiryane, amacakubiri, maze tubangishe abanyarwanda, tubateze abayoboke n’abambari bacu, tubashinja ko bakorana n’umwanzi wacu FPR mu kubahemukira.
-Izi ngingo ebyiri zizadufasha gukwepa ubutabera no kwibagiza abanyarwanda ibyaha dukurikiranyweho . Ubutabera mpuzamahanga bwo, tuzabubwira ko ibyaha bavuga byakozwe na Kagame wenyine, ko kandi twabufasha mu kuba abatangabuhamya, bityo tubapfunyikire amazi, iminsi izaba yisunika, ari nako inkiko zibagirwa dosiye zacu.
Muri make ngiyi gahunda y’ishyaka RNC n’impamvu ituma bakora politiki y’amacakubiri, nk’uko twabibonye ubwo bakoreshaga Bwana KARENGERA Augustin, wirukanywe mu ishyaka PPR-Imena, akorewe manipulations na RNC mugusebya Ishyaka PPR-Imena mu mugambi wabo wo kurisenya no kuribuza kugera ku ntego ryiyemeje yo guharanira ubumwe bw’abanyarwanda, ubworoherane ukuri n’ubwiyunge , hakoreshejwe inzira y’ibiganiro.
Intorezo cyangwa inkota y’ishyaka RNC kandi ntabwo bayigeze ishyaka PPR-Imena ryonyine, kuko hari n’abandi yagezeho cyangwa izageraho , bitewe n’uko badacyeza ubucurabwenge bw’iri shyaka rya RNC.
Ingero natanga ni urwo amashyaka nka PDP-Imanzi na RDI- Rwanda nziza, byararwanijwe cyane ndetse bushinjwa ibi byaha n’abacurabwenge ba RNC bagamije kubabibamo amacakubiri no kubangisha abanyarwanda igihe bafataga gahunda yo kujya gukorera politiki mu Rwanda. Ngira ngo n’ubu iyi propagande y’amacakubiri iracyakomeje ku ishyaka PDP-Imanzi.
Irindi shyaka twavuga iyi propagande ya RNC yagezeho ni Green Party, ubwo yahirimbaniraga kwandikwa mu Rwanda. Ndetse n’ishyaka Ishema rya Padiri Nahimana, iyi propagande y’amacakubiri no gusebanya by’shyaka RNC barigezeho, bikoma Padiri Nahimana kuko atayobotse imigambi y’ubucurabwenge bwa RNC.

Radio itahuka mu isura ya radio RTLM
Ikindi umuntu yakwerekana muri uyu mugambi wo kubiba amacakubiri w’ishyaka RNC, ni uburyo Radio Itahuka n’umunyamakuru wayo Bwana Serge bafashe isura ya radio RTLM yo mu myaka ya 93, mbere gato ya genocide. Umuntu yagereranya umunyamakuru Serge wa radio itahuka n’umunyamakuru Kantano wa RTLM , kuko icyo bose bahuriyeho ni ukuba abigisha n’abacengeza matwara ba politiki y’amacakubiri no kubiba urwango mu banyarwanda.

Umwanzuro
Ishyaka RNC rikwiye guhindura politiki yaryo, rikava mu migambi yihishe, icuriwe muri salon kwa Kayumba, maze abacurabwenge ba RNC bakayoboka politiki yubaka ubumwe bw’abanyarwanda, kandi politiki irimo ubworoherane n’ubwubahane ku yandi mashyaka ya politiki.
Niba kandi abacurabwenge ba RNC batisubiyeho, bakanangira umutima, bakikomereza gahunda yabo nk’uko twayivuze hejuru, abanyarwanda b’ingeri zose, cyane cyane urubyiruko, rurabe maso, hato rutagwa mu mutego mutindi w’ishyaka RNC , ribashora mu macakubiri n’inzangano zisenya, bagamije kugera k’ubutegetsi.
Ishyaka PPR-Imena risanga intamabara zisenya, n’ihangana rivusha amaraso y’inzirakarengane, mu nyungu zabaharanira ubutegetsi, byarashegeshe bikomeye umuryango nyarwanda, bityo inzira z’ibiganiro bihuza abanyarwanda b’ingeri zose bigomba kugirwa umusingi wo kubaka igihugu kimwe n’umuryango umwe “One people, One Nation” usangira byose kandi ufite icyerekezo cyiza cy’ejo hazaza.
FPR n’ amashyaka bafatanije mu kuyobora Leta muri iki gihe, kimwe n’amashyaka ya opozisiyo, duhindure twese ingendo, duharanire twese inyungu rusange z’umuryango, dufatanye gukemura ibibazo byugarije umuryango nyarwanda mu nzira z’ibiganiro byubaka kandi bitanga ikizere kuri bose.
Turwanye amacakubiri, twirinde ibitanya abanyarwanda mu nyungu z’udutsiko tw’abantu.
Bikorewe I Buruseli, kuva 27/12/2013
Ubuyobozi bw’ishyaka PPR-Imena

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s