DUSANGIRIJAMBO : «Mbese uri Wawundi ugomba kuza, cyangwa dutegereze undi?»

prison jb                               Umuhanuzi Yohani Batista acibwa umutwe na Herodi

Turi ku cyumweru , taliki ya 15/12/2013 : ni icyumweru cya 3 cy’Adiventi, Umwaka A wa liturjiya.

I.Ikibazo-Shingiro:

*Mbese uri wawundi ugomba kuza , cyangwa dutegereze undi ?

*Es-tu Celui qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre

*Are you the One who was to come or should we expect someone else ?

II. Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo 11,2-11 ______________________________________

Muri icyo gihe, Yohani aho yari mu buroko amaze kumva ibyo Kristu akora, yohereza babiri mu bigishwa be kumubaza bati «Mbese uri Wawundi ugomba kuza, cyangwa dutegereze undi?» Yezu arabasubiza ati «Nimugende mutekerereze Yohani ibyo mwumva n’ibyo mubona :impumyi zirabona, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, n’abakene barigishwa Inkuru Nziza. Hahirwa utazagushwa n’ibyo nkora!» Izo ntumwa zitirimutse,

Yezu abwira rubanda ibya Yohani ati «Mwagiye kureba iki mu butayu? Urubingo se ruhungabanywa n’umuyaga ? Mwagiye kureba iki? Umuntu se wambaye imyenda y’agatangaza? … Abambaye iy’agatangaza se ko batuye mu ngoro z’abami! Nk’ubwo se mwagiye kureba iki? Umuhanuzi se? Koko rero ndabibabwiye, ndetse atambutse umuhanuzi. Ni we banditseho ngo ‘Dore nohereje intumwa yanjye imbere yawe kugira ngo izagutegurire inzira.’ Ndababwira ukuri: mu bana babyawe n’abagore ntihigeze kuboneka uruta Yohani Batisita; nyamara umuto mu Ngoma y’ijuru aramuruta.»

III. TUZIRIKANE

Mu gihe cya Yezu, abagize umuryango wa Isiraheli bari basangiye amizero akomeye y’uko bakeneye UMUCUNGUZI , kandi bakemera badashidikanya ko agiye kuza bidatinze. Gusa ikibazo kitoroshye bahuye nacyo cyari icyo kuzashobora kumumenya(reconnaître) no kumutandukanya n’abandi bantu. Bityo rero bageragezaga gusesengura ibyanditswe bitagatifu bashakamo ibimenyetso byazabafasha kumenya Umukiza bitagoranye.

Muri urwo rwego hagaragaye ubwoko bubiri bw’ibimenyetso byatuma amenyekana : *Ibikorwa bye (ses œuvres) *n’amazina ye y’icyubahiro( « ses titres »). Ku byerekeye ama titres ye, mu byanditswe hari ahavuga ko Mesiya yagombaga kuba ari « Umwami » ; ahandi hakagaragazaga ko yagombaga kuba ari « Umuhanuzi », ahandi hakavuga ko yagombaga kuba ari « Umusaserdoti ». Ikibazo gikomeye cyavutse kuri Yezu ni uko nta n’imwe muri izi “titre” yari afite : ntiyari umwami, ntiyafatwaga nk’umuhanuzi , nta n’ubwo yavukaga mu muryango w’abaherezabitambo !

Ikindi ni uko we ubwe atigeze yiyamamaza ngo yerure avuge ko ari we Mesiya wari utegerejwe. Nyamara Yohani Batista yakubise Yezu amaso ubwo yamubatizaga maze atangaza ku mugaragaro ko ari we Mucunguzi wari utegerejwe kandi amwereka abantu: “Dore Ntama w’Imana “!

Ubutumwa bukomeye bwa Yohani Batista ni aha bushingiye, yabaye UMURANGA mwiza yereka rubanda ko Mesiya ari Yezu w’i Nazareti. Nyamara ntibyatinze, Yohani Batista aba arafashwe, arafungwa . Ariko mu buroko yakomezaga gukurikirana amakuru ya Yezu (Gereza z’abaromani ntizari urubagiro nk’iz’i Rwanda !) .

Yohani agomba kuba yaribazaga mu mutima we ati:

*Aho sinibeshye nkaba nareretse abantu umucunguzi utari we ?

*Niba yezu ariwe Mucunguzi kuki ntacyo akora ngo mve aha hantu ?

*Azancungura ryari ko mbona nshobora kugwa muri ubu buroko ?

Nibwo rero afashe icyemezo cyo kohereza bamwe mu bigishwa be ngo babaze Yezu iki kibazo-shingiro ry’ukwemera: « Mbese uri Wawundi ugomba kuza, cyangwa dutegereze undi?» Yezu ntiyashubije « yego » cyangwa « oya » ahubwo yatumye kuri Yohani muri aya magambo : « Nimugende mutekerereze Yohani ibyo mwumva n’ibyo mubona :impumyi zirabona, abacumbagira baragenda, ababembe barakira, ibipfamatwi birumva, abapfuye barazuka, n’abakene barigishwa Inkuru Nziza ».

Aya ni amagambo Yohani Batista nk’umuhanuzi yari asanzwe azi neza: ni ya nzira ya mbere yagombaga gufasha rubanda kumenya (reconnaître) Umucunguzi hashingiwe ku bikorwa bye(ses œuvres). Yohani Batista yarasobanukiwe ariko nanone apfana ikibazo cyo kumenya ukuntu ubucunguzi bwa Yezu bwagombaga na we kumugeraho . Koko rero mu gihe cye n’ab’intungane cyane bari batarasobanukirwa ibyerekeye « Izuka ry’abapfuye » nk’uko twabisobanuriwe n’ibyaje kuba kuri Yezu !

Aha niho bamwe bashingira bagerageza kumva ririya jambo Yezu yavuze kuri Yohani Batista ngo : “mu bana babyawe n’abagore ntihigeze kuboneka uruta Yohani Batisita; nyamara umuto mu Ngoma y’ijuru aramuruta” IV. Mbese Abanyarwanda bemera ko bakeneye Umucunguzi ? Ubutegetsi bwa Paul kagame n’Agatsiko ke burananiwe ku buryo bugaragarira bose ari nako burushaho kuremerera abanyarwanda no kubagaraguza agati .

Mu bihe bikomeye nk’iby’ubucakara n’ijyanwabunyago umuryango wose w’abantu ugenda ukenera ko bamwe mu bana bawo bawubera koko nka Mesiya ! Niyo mpamvu Umucunguzi ashobora kuba: *UMWAMI(PEREZIDA), *UMUHEREZABITAMBO(Padiri, Pasiteri, Imamu ….), *UMUHANUZI *Cyangwa undi mwenegihugu wese ugaragaza ibikorwa (oeuvres) bigaragaza impano idasanzwe. Twese rero turahamagarirwa kugoboka u Rwanda hakurikijwe ingabire(charisme) buri wese yahawe. Gusa rero kumenya uzagirira rubanda akamaro ntibyizana, ntibyoroshye, bisaba gushishoza hakaba n’ubwo bisaba UMURANGA !

Madamu Ingabire Victoire yaragerageje none Ingoma y’iterabwoba ihisemo kumukoma mu nkokora imuheza mu gihome aho ari kumwe na Bernard Ntaganda, Deogratias Mushayidi n’izindi ntwari. Nyamara nka Yohani Batisita ntibabura gukurikirana amakuru yo hanze bashaka kumenya niba umurimo utoroshye w’ugucungurwa kwa rubanda ugifite abakandida ! Mbege ukuntu bacika intege baramutse bamenye ko babanaga n’ibigwari gusa ! Uyu munsi ikibazo « Mbese uri Wawundi ugomba kuza, cyangwa dutegereze undi?» kirabazwa Umunyapolitiki wese w’Umunyarwanda.

Nanjye nk’uwiyumva muri bene abo, ndifuza kuba nasubiza nti « mumwumve ibyo tuvuga, murebe ibyo dukora”,kubijora ni uburenganzira bwanyu; ariko nimubikunda, mukabishima mutinyuke mufate n’icyemezo cyo bishyigikira kugira ngo tugire ingufu zihagije zo KWIBOHOZA. Nta mucunguzi uzamanuka mu ijuru ngo akorere Abanyarwanda ibyo bashoboye kwikorera : KWIBOHOZA. Nta wundi ubibabereyemo atari mwe ubwanyu.Niba ntacyo mukora ntimugire n’icyo mutegereza. Umuntu asarura ibyo yabibye. Gusarura mu mirima y’abandi bihira bake.

Nidufatanya,tuzatsinda. Ntabwo duteganya gutsinda abandi banyarwanda : tuzatsinda ingoma y’AKARENGANE, IKINYOMA, ITERABWOBA, UKWIKUBIRA IBYIZA BY’IGIHUGU. Umuyobozi ufite izo ngeso wese ni umwanzi w’igihugu. Uwo niwe ukwiye kurwanywa kugira ngo nazicikaho abeho n’abandi babeho.

Icyumweru cyiza ku Banyarwanda bose Icyumweru cy’Ukwizera no kudatezuka ku bakunzi ba Victoire Ingabire.

Icyumweru cyiza ku bumva iki KIBAZO kibareba kandi bakaba biteguye kugisubizanye umutima w’ukwitanga.

Abacyibuka Vêpres du dimanche (Nyundo) mbatuye iyi antienne : “Tu es qui venturus est, an alium expectamus ….”

Abadashoboye urwo rurimi namwe ntabibabuze gusenga kabiri :

http://www.youtube.com/watch?v=CeCtRhHP0lQ

Uwanyu Padiri Thomas Nahimana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s