NOHELI 2014 : ‘ Imana yaturemye twese tureshya ‘,Paul Kagame.

Nguyu umunsi mwiza wa Noheri urageze. Iyaba nashoboraga kugira inama Abanyarwanda bakanyumvira, nabasaba guhimbaza iyi Noheri bazirikana ijambo ryiza riherutse kuvugwa na Perezida Paul Kagame, taliki ya 19 ukuboza, ubwo yagiraga ati :” Imana yaturemye twese tureshya”. Kandi koko rero igisobanuro nyakuri cyihishe mu munsi mukuru w’Ukwigira umuntu kwa Jambo ni uko Imana yaturemye twese tureshya.

Ariko mbere yo kureshya, Imana yaturemye twese turi ABANTU . Kuba umuntu bifite icyo bivuga. Kuba umuntu bitandukanye no kuba IKINTU cyangwa INYAMASWA.  Abantu bose ni abantu kimwe, ntawe uba umuntu kurusha abandi. Kuri iyo ngingo Imana yaturemye twese tureshya.

Aribeshya uwishuka ko ariwe muntu wenyine maze agafata abandi nk’udusimba cyangwa ibikoresho bitagira umutima,ubwenge n’ubugingo. Iribeshya cyane imiryango yishuka ko hari icyo isumbya abandi bantu kubera ahari ko ibarusha ubutunzi bw’iby’iyi si bihita. Twese twavutse twambaye ubusa kandi tuzasubira mu nda yisi ntacyo tujyanye. Ibyo bakurundaho byose mu mva ntacyo biba bikikumariye, ni ibiba bigenewe gushanguka gusa. Kuri iyo ngingo nayo Imana yaturemye twese tureshya.

Imana yaturemye tureshya kuko buri wese muri twebwe atari ishusho y’Imana gusa ahubwo ari Imana rwose muri Yezu Kristu wigize umuntu. Igihe Imana ifashe icyemezo cyo kwigira umuntu ifatiye ku bumuntu bwa Mariya (Incarnation), herekanywe ukuri kose kwerekeye kamere muntu: Kuva mu myaka irenga gato 2000 , ubwenge bw’umuntu bwahawe ubushobozi bwo kumva ibanga ridasanzwe ko Imana y’umuntu ari undi muntu. Kandi rero ni nako bimeze.

Umuntu niwe wenyine urema umuntu; umuntu akorwa n’undi muntu; umuntu abyarwa n’undi muntu; umuntu arerwa n’undi muntu . Ubu butumwa bwa muntu hano ku isi burakarishye, kuko inshingano ye y’ibanze ari ukurema umuntu : Kumubyara, kumurera, kumukuza, kumubeshaho mu munezero no mu bwigenge bukwiye umwana w’Imana. Kwica umuntu bivuguruza ugushaka kw’ Imana; umuntu wica undi muntu akwiye gukurwa mu bantu . Kuri iyo ngingo nanone twese twaremwe tureshya, uwihangishaho ububasha bwo kurimbura abandi bantu amaherezo arabiryozwa ku buryo budasubirwaho.

Uyu munsi mukuru wa Noheri uratwibutsa rya hame rikomeye ryari ryaratewe imboni n’Umufilozophe Protagoras imyaka isaga 500 mbere y’ukuvuka kwa Yezu , ko muri iyi si,  Umuntu ari we mana igena ibihakorerwa, ibyiza n’ibibi : “L’homme est la mesure de toute chose “.

Umuntu niwe ufite ubutumwa bwo gutunganya isi ikaryohera abantu, cyangwa se agateza intambara isi igasharirira abayituye.

Umwanzuro

Ndifuriza Noheri nziza ababyeyi babyaye muri uyu mwaka kimwe n’abitegura bose “gukora umuntu”. Inshingano yanyu irakomeye kuko icyangombwa atari ugutanga umubiri gusa ahubwo kurema umuntu wuzuye imbere n’Inyuma.

Ndifuriza Noheri Nziza abantu bafite inshingano yo gufasha abandi bantu kurushaho kubaba abantu byuzuye , babereyeho umunezero usangiwe. Muri bo Abategetsi b’igihugu baribuke ko bashinzwe kuyobora abantu mu nzira y’amahoro n’umunezero. Guteza intambara, gukwirakwiza imidugararo, kuyoboresha abantu igitugu n’iterabwoba…. ibyo byose ni imico idakwiye abantu ikaba ivuguruza ibanga rya Noheri.

Ndifuriza Noheri nziza Abanyarwanda bari mu kaga, muri gereza, mu mashyamba, mu buhungiro….iyi Noheri izasige itubyariye abagabo n’abagore b’intwari bazitangira ko Umunyarwanda wese aho ari yagira AMAHORO n’ubwigenge bwuzuye.

Ndifuriza Noheri nziza umukuru w’igihugu cy’u Rwanda , Paul Kagame n’umuryango we: Iyi Noheri isige ibanditse mu mutima ibanga rikomeye ko “Imana yaremye Abanyarwanda bose bareshya” , kandi ko muri iki gihe ari we ufite inshingano yo gutuma iryo hame ryubahirizwa mu gihugu cyacu, u Rwanda rugakunda rukagira amahoro asesuye.

Ndifuriza Noheri nziza  aba Nouvelle Generation bagiye kwerekana muri uyu mwaka uje w’2015 ‘ ko amahoro n’amahirwe y’Abanyarwanda ” bitazatugwa hejuru nko mu buryo bw’igitangaza, ko ahubwo hariho abantu bafatika bemera kwitangira ineza rusange kuko nyine ” Imana yaturemye twese tureshya”.

Muri irijoro rihire nimucyo twifatanye  n’ Abamalayika bo mu ijuru kuririmba ngo ” Mu nsi abantu Imana ikunda bahorane amahoro”   .

Uwanyu Padiri Thomas Nahimana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s