Category Archives: Revolution

RWANDA : REVOLISIYO YA RUBANDA IRATUTUMBA… (IGICE CYA 1)

I.IBYICIRO BIBIRI by’ABENEGIHUGU BAHANGANYE BYAMENYEKANYE 

1.Uko ndiho mbyerekwa muri iki gihe, Revolisiyo ya rubanda yatangiye mu Rwanda, nta gihe kinini isigaje ngo isandare hanze isi yose ibibone. Amakuru dufite ni uko amatsinda anyuranye y’abaturage b’abasivili, mu gisilikari ndetse no mu gipolisi, akomeje kwijujutira AKARENGANEkagirirwa abaciye bugufi batahwemye gufatwa nk’inkomamashyi n’abagereerwa mu gihugu cyabo. Ayo matsinda kandi arimo kongera cyane ingufu mu kwisuganya, ayobowe n’Abalideri badashaka kwigaragaza kuko bidakenewe. Uko kwisuganya biri gukorwa imbere mu gihugu no hanze yacyo. Mu gihe kitarambiranye Kagame n’agatsiko ke bashobora kuzaryama bajya gukanguka bagasanga barangije gufatwa mpiri batazi n’uko bibagendekeye.

2.Impamvu ingana ururo ?

Akarengane kagiriwe umusore w’umuhanzi witwa Kizito Mihigo, agafungwa atagira icyaha, kababaje abatagira ingano mu bamukundaga, bituma Uwatinyutse kurenganya umusore muzima nk’uriya afatwa nk’igisimba mu bantu.

Deogratias Mushayidi na we yari umunyarwanda ushyira mu gaciro cyane akaba umwe mu bageragezaga guha FPR-Inkotanyi ishusho ya kimuntu: ntiyayinengaga kuko yayangaga, ahubwo yifuzaga ko abategetsi bayo bahindura ingiro bakareka gukomeza kwijandika mu byaha bikomeye byerekeza igihigu mu rundi rwobo. Yasabye Kagame kunamura icumu aho kumwumva aramufunga. Kumucecekesha no kumukatira igifungo cya burundu byahamije FPR muri ya shusho yayo y’Igikoko kitaranganwa umutima w’imbabazi.

Muri iyi minsi, ukugaraguzwa agati mu buryo buteye isoni n’agahinda biri gukorerwa Diane Shima RWIGARA n’umuryango we byahumuye amaso ya benshi mu benegihugu. Kwica umugabo wagufashije urugamba  nka Asinapol Rwigara, ukamwambura ibye, ukagerekaho kwica urubozo, gucunaguza no kwandagaza umupfakazi n’imfubyi asize , byeretse abake bari bagishidikanya ko Kagame n’Agatsiko ke atari abanegihugu nk’abandi, ko ahubwo ari ABACANCURO bigaruriye u Rwanda , bakaba  nta kindi bagamije uretse gusahura igihugu bishyirira mu mifuka yabo, mu by’ukuri ubuzima bwiza bw’umuturage bikaba bitarigeze kuba gahunda ibashishikaje na buke.

Uguhezwa ishyanga n’ugufungwa kw’Abalideri banyuranye ba Opozisiyo, ukwigira indakoreka n’ukwihambira ku butegetsi bya Kagame, ukwikubira ibyiza byose by’igihugu, KUNENA no GUSUZUGURA UMUTURAGE,(=kumunyara hejuru ! ) ni bimwe mu by’ingenzi bishobora gushora u Rwanda mu marira n’amaganya birenze ibyo amateka yatweretse kugeza ubu.

Abicaje amabuno yombi, abadamaraye mwibwiraga ko mwashyikiriye imaragahinda yanyu…muritonde , ibihe bije birasa ukwabyo. Kurwanira guhirika iyi ngoma y’Umunyagitugu utakigira rutangira byo ngibi byaje, ubanza nta kigishoboye kubihagarika. AKARENGANE kari mu Rwanda karenze igipimo.

3.Hari intsinzi yabaho hatabanje kubaho imirwano ?

Uwifuza gusogongera ku byiza by’intsinzi ariko agashaka kugendera kure imirwano, uwo aba ari ikigwari cyangwa umutesi. Gutsinda bibanzirizwa no kwiyemeza kwirwanaho urwaana.

Revolisiyo nayo ni ubwoko bw’intambara igamije impinduka nziza mu miyoborere y’igihugu no mu mibereho y’abenegihugu. Umwihariko wa Revolisiyo ya rubanda ni uko ari intambara y’abakene kuko idakenera intwaro kirimbuzi zikorerwa mu nganda z’abazungu kandi zihenze cyane. Revolisiyo nta batekenisiye baminuje amashuri ikenera. Icyo Revolisiyo ya rubanda isaba gusa ni amaboko, amaguru, umutwe n’UKWIYEMEZA kutajegajega kw’abaturage bahagurukiye kuyikora. Iyo rubanda yahagurutse Umunyagitugu uwo ariwe wese ahinda imishyitsi.

Nk’uko buri wese abizi, imirwano (lutte/combat) yose ihanganisha nibura amatsinda abiri aharanira inyungu zivuguruzanya. Kumenya neza Umwanzi murwana, ukamenya kumutandukanya n’Umwizerwa mufatanyije urugamba, ni intambwe ikomeye yerekeza ku ntsinzi.

4.Ibyiciro by’abenegihugu bihanganye mu Rwanda ni ibihe ?

Muri iki gihe, buri wese yarangije kubona neza ko mu Rwanda hari ibyiciro bibiri by’abenegihugu bihanganye, kabone n’ubwo abafite inyungu mu kurya imitsi ya rubanda bakomeje kubeshya amahanga bavuga ikibazo cy’U Rwanda uko kitari, bakajya bacyita amazina y’utubyiniriro, mbese mu rwego rwo gutoba amateka y’u Rwanda!

Iki ni igihe rero cyo kumenya neza gutandukanya ibyo byiciro nyakuri bihanganye no kwitegura byuzuye intambara ivuza ubuhuha igiye gushyamiranya ibyo byiciro byombi kugeza kimwe muri byo gitsinzwe ruhenu.

Hari uwaba se atabona neza ko hariho icyiciro kigizwe n’«AGATSIKO K’ABANYAMURENGWE BAGASHIZE » hakaba n’icyiciro cya « RUBANDA IGOOKA »!

5.Abagize « AGATSIKO K’ABANYAMURENGWE BAGASHIZE » wababwirwa ni’iki ?

 

Uwo ni Cyomoro cya Kagame udamaraye mu byo se yambuye rubanda mu gihe bene Rwigara bari kugaraguzwa agati!

Ntabwo bigoye na gato gutandukanya abagize iki cyiciro n’abandi benegihugu kuko nta kibahuza na gito .

« Abanyamurengwe bagashize » ni abakoresha umwanya w’ubutegetsi bicayemobakarya utwabo bakagerekaho n’ibyarubanda ».Mu ijambo rimwe ni « ABARYAMITSIYARUBANDA« .

Umuntu wese ufite inzira yo gutungwa n’ibyo yambuye rubanda akoresheje ingufu cyangwa uburiganya, agakira, agakungahara , akanena kandi agasuzugura rubanda….uwo ni Umunyamurengwe wagashize .

Mu yandi magambo,ABANYAMURENGWE BAGASHIZE ni abajura biyita Intore, bakarangwa no kwishongora kandi mu by’ukuri imigenzereze mitindi yabo ibashyira mu mubare w’abakwiye gufatwa nka ba Ruvumwa. Uzababwirwa n’uko biheshereza agaciro mu byakagombye kubatera isoni!  Ni ubuhe bupfura bundi buri mu kwifashisha umwanya waherewe gufasha rubanda noneho ukawukoresha usahura n’ibitakugenewe ?

Dore ingero zigaragara z’Abanyamurengwe bagashize :

(1)Perezida wa Repubulika ubura gutungwa n’umushahara  utubutse ugeretse ku bindi byinshi Leta imugenera ahubwo agakoresha ubutegetsi afite, agasahura n’ibyagenewe gufasha impfubyi, abapfakazi n’ abakene, akigwizaho imitungo, akigurira indege ze bwite,amakonti ye yo muri Banki zo mu mahanga akayuzuzaho amamiliyoni y’amadolari…uwo si umuntu wo kubahwa, ni umujura mu bandi, akwiye gufatwa akabiryozwa.

(2)Minisitiri w’umuherwe : Niba Minisitiri runaka agaragayeho imitungo y’akataraboneka atari yaragaragaje ko afite mbere y’uko yinjizwa muri Guverinoma, uwo ni umubandi, akwiye gufatwa bwangu agasubiza iby’abandi yanyereje.

(3)Undi muyobozi wese uhemberwa kubungabunga inyungu rusange, ubukungu bwose yaronka akananirwa kwerekana inzira zemewe n’amategeko yaburonsemo, ni igisambo kitagomba gukomeza kureebeerwa . Nafatwe asobanure ibye n’ibyarubanda.

(4)Umusilikari cyangwa umupolisi wabaye umuherwe nyuma y’uko yinjiye muri ako kazi, nta handi yaba yarakuye ayo mafaranga uretse kuba yarayibye rubanda. Bene uwo rubanda iramworohera kugira ngo azagire akahe kamaro kandi ?

(5)Uwihayimana (Padiri, Furera, Mameya, Pasitori …) ugaragaweho no kuba umuherwe , nta handi yerekana yaba yarakuye iyo mitungo . Ko Imana akorera idahemba inoti z’amafaranga, ibyamirenge atunze yaba yarabikuye he handi uretse mu kwambura abaturage no kunyereza ibyari bigenewe rubanda rugufi ?

Muri make, « AGATSIKO K’ABANYAMURENGWE BAGASHIZE » kagizwe ahanini n’aba bantu tumaze kwerekana haruguru. Kandi aba bantu bafite IKIBAHUZA gikwiye kumenywa na bose : Baraziranye; bafite uko basangira ibisahurano; buhuzwa nanone no gushyiraho imitwe y’ABACANCURO bahemberwa kubacungira umutekano, kongeera no kurinda imitungo-myibano yabo. Niyo mpamvu barangwa no kwifata nk’ « UMUTWE w’ABAJURA BITWAJE INTWARO ».

Mu by’ukuri nk’uko bishobora kugaragazwa n’ ibaruzamibare, abagize Agatsiko k’ABANYAMURENGWE BAGASHIZE » ntibarenze 1% by’abaturage bose b’u Rwanda. Nyamara nibo bikubira 95% by’umutungo wose w’’igihugu.  Ni ukuvuga ko kuri miliyoni 12 zituye u Rwanda, abafitanye isano n’Agatsiko k’Abanyamurengwe bagashize ntibarenze ibihumbi 120 , ubariyemo abana babo ,abagore babo, n’Imbwa Zabo Ziryana zirinda ibipangu byabo ngo hatagira uwo muri rubanda igooka uhegera.

 

6.RUBANDA IGOOKA igizwe na bande?

RUBANDA IGOOKA ntibisobanura gusa abakeneshejwe kurusha abandi.

RUBANDA IGOOKA igizwe n’abenegihugu bakora bakagooka ariko ibyo baruhiye bikajya gutunga ABANYAMURENGWE BAGASHIZE.

(a)Umuhinzi urima umushike, akabiba, ibyeze bigasarurwa na Koperative z’Abanyamurengwe bagashize kandi abana be bicwa n’inzara.

(b)Umucuruzi ukora ijoro n’amanywa ariko inyungu yose ikaba iy’Agatsiko, (c)Umusilikari cyangwa Umupolisi urara rwantambi arwanira kurengera inyungu z’Abanyaremurengwe bagashize, akiyuha akuya abacungiye umutekano, yagira amahirwe amaraso ye ntamenekere mu kazi agahembwa urusenda ndetse akimwa iminsi y’ikiruhuko yo kujya iwe ngo yite no ku muryango we.

(4) Umwarimu ugoka ngo ararerera igihugu ariko akagororerwa kwimwa ibikoresho n’imfashanyigisho, gusuzugurwa akitwa « Gakweto » no guhembwa inticantikize itamwemerera no kugaburira abo yabyaye.

(5) UMULIDERI wese wiyemeza kwitangira kuvuganira « Rubanda Igooka », kabone n’aho yaba yari asanzwe abarurirwa mu Banyamurengwe bagashize, aba ahinduye urugamba, aba ahindutse umwana wa « rubanda igooka », aba abaye umwe nayo.

Muri make RUBANDA IGOOKA ni bariya baturage banyuyuzwa imitsi. Bamburwa ibyabo, bakirukanwa muri gakondo yabo, bakarandurirwa imyaka, bagasenyerwa amazu hakiyongeraho gucibwa imisoro ihanitse, amahooro y’urucantege n’imisanzu by’urudaca…byose bijya mu mifuka y’Abanyamurengwe bagashize!

Ushyize mu mibare usanga icyiciro cya Rubanda igooka kigizwe n’abenegihugu basaga miliyoni 11 n’ibihumbi 800, ubariyemo n’abana babo. Mu by’ukuri iki cyiciro nicyo gifite ingufu gihabwa n’uko kigizwe n’UMUBARE munini cyane w’abenegihugu.

 

II.NONE SE  KO RUBANDA IGOOKA ARIYO IFITE INGUFU Z’UMABARE MUNINI IRABURA IKI NGO ISUMIRE AGATSIKO K’ABANYAMURENGWE BAGASHIZE BAYIHEJEJE KU NGOYI !?

 

(BIRACYAZA….)

Padiri Thomas Nahimana

Advertisement

Guhindura itegekonshinga, impamvu y’intambara y’amasasu mu Rwanda.

11401014_1000982639942682_4495741431164951401_n

Nta n’umwe mu bakada ba FPR utabona neza ko icyo Kagame agiye kubazanira ari intambara! Baribaza bati twageze aha dute koko( How did we get here?)

Nyuma y’umwiherero(cyangwa kongere!)  wabereye  mu  Murenge wa Rusororo, Akarere ka Gasabo , mu mujyi wa Kigali , ku mataliki ya 13 na 14 Kamena 2015 ukaba warahuje  Perezida Paul Kagame na ba bantu  600 bafite inshingano yo kumufasha kuyobora Ishyaka rya FPR-Inkotanyi no  gukwirakwiza iterabwoba mu giturage ,   ibyahwihwiswaga bibaye impamo.

Ubu noneho ibintu bitangiye kujya ahagaragara, impamvu y’intambara y’amasasu (causa belli) irabonetse mu Rwanda. Byumvikane neza ko atari ABATARIPFANA bateganya gushoza iyo ntambara isesa amaraso : ntayo dushyigikiye, ntayo dushaka , nta n’iyo dukeneye. Gusa iyo intambara ije igira uko irwanwa, ikagira abiyemeza kuyirwana ariko n’abo igwirira si bake!

Ibyo ngiye gutangaza  aha simbivuga nk’uwishimiye ibyago by’umuryango we, ndabivuga nk’UMUHANUZI urira igihugu cye abona neza ko cyatangiye gushorwa mu nzira yo kurimbuka!

I. Iyo intambara  zijya gutera haboneka abantu bigira ba “KAMARA”!

Ngo akamasa kazaca inka kazivukamo ! Amateka y’isi atwereka ko iyo mu gihugu runaka hadutse umuntu cyangwa Agatsiko k’abantu bumva :

(1)  Ko ari bo bonyine ba “KAMARA”,

(2)  Ko aribo bonyine bazi uko igihugu kiyoborwa,

(3)  Ko aribo bavukiye gutegeka abandi benegihugu bakaba baravukiye kubabera abagaragu

(4)  Ko ibyiza by’igihugu byose ari akarima kabo bonyine

(5)  Ko bavuye ku butegetsi igihugu kitakongera kubaho…..

intambara karundura iba igiye gutera ! Impamvu ya bene iyo ntambara ihora ari imwe rukumbi : ntihabura bamwe mu benegihugu banga guhindurwa INKOMAMASHYI n’ABAGERERWA kandi  biyumva nk’abagabo n’abagore biyubashye, bityo bagafata icyemezo kidakuka cyo kurwana ku ishema ryabo, aho gupfa nk’imbwa z’imirizo bagahitamo gupfana intwaro mu ntoki barengera uburenganzira bwabo !

Intambara zo guharanira ubwigenge (guerres de libération armée)  zagiye zitangira ari uko bamwe muri ba Kavukire  biyemeje kwanga Umukoloni wigize Kamara bagahitamo kurwanira ubwigenge bw’ibihugu byabo.

Intambara z’Abarevolisiyoneri (Guerres révolutionnaires) nazo ni uko zitangira, iyo habonetse abaturage banga guhindurwa Inkomamashyi n’Agatsiko k’abenegihugu  kigize kamara kagashaka kwambura abandi  benegihugu uburenganzira bwabo no kubahindura abacakara .

II. Byagenze bite mu  Rwanda ?

1.Kugeza mu myaka y’1959, hariho ingoma ya cyami na gihake yumvaga yaragenewe kuzagenga u Rwanda ubuziraherezo. Iyo ngoma yari ishingiye ku muntu, inzu, n’ubwoko bumwe.  Umwami wenyine niwe wafatwaga nk’isooko y’ubutegetsi (Au Souverain, la souveraineté).  Umwami n’abiru be biyumvaga nk’aho aribo bonyine batunze ibanga ry’uko igihugu kiyoborwa . Umwami yumvaga ari we Nyirigihugu wenyine  abandi benegihugu bose bakaba ABAGERERWA be. Abantu n’ibintu byose byo mu gihugu byabarwaga nk’umutungo bwite w’Umwami. Yaragabaga, akanyaga. Yicaga uwo ashatse agakiza uwo yishakiye. Yumvaga kandi ko Imana iri ku ruhande rwe bityo ingoma ye ikaba idateze kugira iherezo.

Iyo myumvire iteye ityo yateye abami 3 ba  nyuma b’u Rwanda ikintu gisa n’ubuhumyi buhambaye  bityo ibanga rikomeye rirabihisha, batungurwa no kumenya ko “ibihe bihora bisimburana iteka”, batahura impitagihe ko “BIHIBINDI” na we ari umwana w’umunyarwanda! Kubera gukikizwa n’abagereerwa mu mwanya w’abajyanama b’abataripfana , Umwami wa nyuma w’u Rwanda yagiye gukanguka asanga yarumiye ku ruhu nka cya kirondwe kandi inka yarariwe kera !

Mu myaka ya 55, abasore (Nouvelle Génération) bari barasogongeye kuri “Filozofiya” ikabafasha kwicengezamo icyo Uburenganzira bwa muntu bivuga ikabongerera gushishoza no kumenya bwangu aho Umuyaga w’impinduka( The wind of change) werekezaga, bafashe icyemezo cyo “gusheta”amagara yabo, bahagurutsa RUBANDA RUGUFI. Iyo rubanda rugufi ni  yayindi  i Bwami babaraga nk’umukumbi w’Abagaragu n’Abaja batagize ikindi bishoboreye uretse guhakirizwa , nyamara bagiye kurengera uburenganzira bwabo bahagurukana n’iyonka. Nibwo batangaje ko “Karinga n’izayo zose iciwe i Rwanda”,   baca iteka ko kuva taliki ya 28 Mutarama 1961 kugeza n’uyu munsi  u “Rwanda rubaye Repubulika”,  ko “ Ubutegetsi bwose bukomoka kuri rubanda, kandi nko nta muntu ku giti cye cyangwa agatsiko k’abantu gashobora kwiha no kwikubira ubwo butegetsi “ ! ( Reba ingingo ya 2 y’Itegekonshinga ryo mu 2003)

Ng’uko uko Ingoma ya Cyami na Gihake yagiye nka nyomberi, mu kanya nk’ako guhumbya ijisho kandi yari imaze imyaka isaga magana ane yariyise Kamara, Repubulika irashingwa kandi irafata, Demokarasi iravuka n’ubwo yari igikeneye kurerwa neza kugira ngo ishinge imizi !

Reka twature tubivuge uko biri : Repubulika na Demokarasi twabigabiwe na PARMEHUTU !

Muri icyo gihe habayeho ibitambo bya Revolisiyo. Bamwe barishwe, abandi barafungwa, habaho abagizwe imfubyi n’abapfakazi, habaho ibimuga n’impunzi. Ibyo byose ntibyari bikwiye, iyo igihugu kigira abategetsi bashisoza izo ngaruka mbi zose zashoboraga kuburizwamo.  Impinduka zikabaho ariko zikabaho mu mahoro, zikagirira abenegihugu bose akamaro. Habuze ubushishozi, nuko ba KAMARA bibwiraga ko u Rwanda rutabaho batarutegeka bonyine bararubisa ariko rukomeza kubaho.

2. Kugeza mu myaka y’1990,  byaje kugaragara ko Demokarasi ya PARMEHUTU  yananiwe kwihandura rya “hwa” ryo gushaka gushingira “ rubanda itanga ubutegetsi” ku muntu, ku karere n’ubwoko !

Ngo kubera iyo mpamvu bamwe mu bana b’u Rwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw’Abatutsi b’impunzi  bumvaga batagishoboye kwihanganira guheezwa no kugirwa Abagereerwa n’Inkomamashyi (les citoyens de seconde zone”) beguye imbunda maze taliki ya 1/10/1990 baturuka Uganda “barasa igihumeka cyose” kugeza bafashe ubutegetsi bwose mu 1994, ndetse barambuka bakomereza muri Zayire !  Ibitambo byatanzwe ku mpande zombi bibarirwa muri za miliyoni z’abahasize ubuzima, z’impfubyi n’abapfakazi; n’ibihumbi amagana by’inkomere , imfungwa n’impunzi.

Iyo inzira y’amahoro n’ibiganiro iza guhabwa agaciro, u Rwanda ntiruba rwarahindutse umuyonga nk’uko twabyiboneye n’amaso yacu, kugeza na n’ubu imitima y’Abanyarwanda benshi ikaba icyituriye mu gahinda, umujinya n’ubwoba bidashira . Habuze ubushake n’ubushishozi ,ba KAMARA bararikoze.

3.  None dore na   “ DEMOKARASI y’INKOTANYI” yibarutse “ikiburaburyo” gisa na  “ REPUBULIKA YA CYAMI NA GIHAKE” !

Guhera muri Nyakanga 1994, rubanda yakomeje gutegerezanya ukwizera kwinshi Demokarasi isesuye twari twarasezeranyijwe na FPR-Inkotanyi , ya  demokarasi yagombye ikiguzi cy’amaraso y’abana b’u Rwanda batagira umubare ! None dore  italiki irageze , nyuma y’imyaka 21, Demokarasi y’INKOTANYI ntibaye baringa gusa , ahubwo yibarutse ikiburaburyo ( un monstre) cyenda gusa na  “REPUBULIKA YA CYAMI na GIHAKE”!

Kubera ko FPR-Inkotanyi yafashe icyemezo ko ingingo y’101 y’Itegekonshinga ry’u Rwanda ryatowe mu 2003 igiye guhindurwa ngo kugira ngo Paul Kagame agume ku butegetsi kuko ari we wenyine ushoboye kuyobora u Rwanda, akaba yaravukiye gutegeka naho abandi benegihugu bakagomba kumubera Abagereerwa  ubuziraherezo….”amagambo ashize ivuga.

Birumvikana ko Kagame agonze rwa rutare abamubanjirije baciriyeho amazuru : kwitiranya inyota ye bwite y’ubutegetsi n’ubushake bw’abenegihugu bose; kwitiranya nkana “rubanda itanga ubutegetsi” n’ubwoko cyangwa akarere bavukamo. Kagame we noneho yongeyeho n’agashya yihariye ko kwitiranya “rubanda itanga ubutegetsi” n’Agatsiko k’Abiru badashoboye bagizwe ahanini IBIGABO BY’IBINYABWOBA“ byitungiwe n’umwuga wo kuba INKOMAMASHYI. Harya ngo byashoboye gusinyisha ku ngufu abaturage basanga miliyoni ebyiri ? Nzaba mbarirwa ! Abo nyine mwasinyishije ku ngufu nibo bagiye kubibaryoza, nimutegereze gato .

Uko byamera kose biragaragarira buri wose ko icyaha gikomeye ari cya Paul Kagame ufashe icyemezo cyo gusubiza u Rwanda inyuma ho imyaka 53, akaba nibura atanashoboye kwiyita Umwami w’u Rwanda nk’abasekuruza be ngo bigire izina, ngo rubanda imenye uko itambira ingoma nshya ya Kagame wa mbere, ngo abahakwa bamenye uko bahakwa n’uko bazagabirwa…!

Turasanga iyi ngirwa DEMOKARASI y’INKOTANYI, iyi “demokarasi y’ibiseke by’ibipapuro bisinyishijwe rubanda ku ngufu”…., iyi yo nta kindi gitumye yaduka uretse gukungurira u Rwanda!  Turashishoza tukabona ko iyi “Demokarasi ya Kagame yo kubeshya amahanga”  igiye guteza indi ntambara ikarishye mu bana b’u Rwanda kuko tuzi neza ko umubare munini cyane ari uw’abenegihugu batemera kongera kugirwa Inkomamashyi n’Abagererwa indi myaka 400, bakaba nabo biteguye gusheta ubuzima bwabo barengera ubusugire bwa Repubulika, kandi nyine umubare wabo ukaba utambutse kure uw’abiyemeje kwitanga mu 1959, mu 1973, n’1990 ! Niba ubushishozi bwongeye kubura, ingingo y’101 igahindurwa, KAMARA arongeye araridukwegeye, nka ka Kamasa kazaca inka kazivukamo !

UMWANZURO

Guhindura ingingo y’101 y’itegekonshinga kugira ngo umuntu umwe witwa Paul Kagame akomeze abe Perezida w’u Rwanda mu nyungu ze bwite, ngo kuko nta wundi washobora kuyobora u Rwanda, ni cyo cyemezo kibi kurusha ibindi FPR igiye gufata!  Koko rero guhindura ingingo y’101 ni impamvu ihagije igiye guteza intambara  y’amasasu(causa belli) mu gihugu cyacu  . Paul Kagame n’umuryango we n’Ishyaka rye rya FPR-Inkotanyi bazirengere ingaruka zose zizakomoka  ku byemezo byabo byuzuye ubwikunde n’ubugwari bishobora gukururira igihugu cyacu mu ngorane zikomeye.

Gusa n’ubwo iki  kibazo cya “REPUBULIKA YA CYAMI NA GIHAKE“ kivutse  kandi kikaba ari ingorabahizi ,  haracyari ABATARIPFANA bacyizeye ko ibintu bitaradogera burundu, tukaba dusanga INZIRA y’AMAHORO igishobora gutanga ibisubizo bikwiye. Ariko kugira ngo u Rwanda rwirinde intambara yegereje hagomba gufatwa nibura ibyemezo by’ubwoko bune bikurikira

(1) Paul Kagame nazibukire gahunda yo guhindura ingingo y’101 no kwitangaho umukandinda mu matora yo mu 2017 kandi Itegekonshinga yishyiriyeho umukono ribimubuza

(2) Paul Kagame nafungure urubuga rwa politiki, imfungwa za politiki zose zirekurwe kandi zisubirane uburenganzira bwazo

(3)  Nihakurweho amananiza yose n’uburiganya bwabuza amatora y’umukuru w’igihugu yo mu 2017 gukorwa mu mucyo no mu bwisanzure.

(4) Paul Kagame nahamagare amashyaka yose ya Opozisiyo n’amashyirahamwe ya Societe Civile hakorwe ibiganiro ku mpinduka nziza igihugu cyacu gikenye.

(5) Paul Kagame nazibukire umuco mubi wo kurema no gushyigikira imitwe y’abicanyi igamije guhungabanya umutekano w’ibihugu duturanye cyane cyane UBURUNDI na Kongo.

Niba ibi byemezo bidafashwe mu maguru mashya , Abanyarwanda bakunda amahoro nibitegure bwangu kugira uruhare muri Revolisiyo ya karundura ariko itagamije gusesa amaraso y’abenegihugu. Koko rero Revolisiyo niyo nzira yonyine dusigaranye ishobora guhagarika umugambi mubisha w’Agatsiko gashaka guha ireme icyifuzo cy’abakeneye gushoza intambara y’amasasu .

Twamaganye twivuye inyuma ihindurwa ry’ingingo y’101 hagamijwe kwimika “Repubulika ya Cyami na gihake” iharanira inyungu za Paul Kagame n’ABIRU be bonyine bonyine.

Nta KAMARA ubaho kuri iyi si…..Kagame si KAMARA …..U Rwanda rwabayeho ataravuka, azapfa arusige.

Banyarwandakazi, Banyarwanda  nimukanguke, mushishoze maze mutabare igihugu cyanyu !

Imana ikomeze irengere u Rwanda n’Abanyarwanda, idutize imbaraga zo kwirinda umwiryane n’intambara zisesa amaraso.

Padiri Thomas Nahimana,

Ishema ry’U Rwanda.

Email: nahimanathom@gmail.com

Tel :0033652110445

Petition: Article # 101 of the constitution is untouchable, Thou shall not amend it.

FB_IMG_1427279188297

“I will commit suicide if Kagame is not allowed to run for president” pledges a skeleton

President Paul Kagame, after unjustly garnering numerous praises for a so called economic growth, is trying to tamper with the constitution so that a third term is allowed for him to run for president coming 2017 campaign. Maybe to keep accumulating praises! The current constitution states that under no circumstances nobody shall be allowed to run for presidency after two mandates. Note that one presidential term in Rwanda is 7 years, meaning that two terms equal 14 years. Brief, after two terms, a Rwandan president will have been in power six more years than a US president who finishes his two terms.

With Paul Kagame, it has been even more. This man, who took power via armed struggle and after bloodshed of four years between 1990 and 1994, gave himself a post of vice president in order to fool the world that his ambitions were not to be in control. However everybody knows that Bizimungu Pateur also nicknamed a “Hutu of service” didn’t have any power since he had to be dictated what to do or say. It is in 2000 that Bizimungu had it enough to be used like a robot and resigned. Kagame sent him in jail few after.

Kagame took over since 2000, elected President of Rwanda by the national assembly. It is under him that the current constitution was prepared by his close acolytes and inner circle. They thought that by fixing a seven year presidential term renewable once would be enough. It was visible that 7 years was too much while in neighboring countries this term does not go beyond 5 years.

Coming 2017, Kagame will have been in power for 23 years (18 years officially). His thirst is however unquenched still. He needs more terms! He cannot find any reason to advance. This time he can no longer hide his love of being in power. He doesn’t care about  the “stupid” praises he got in the past. He can no longer hide who he really is. He is calculated a better way to initiate the amendment project. So he is sending his secret and armed services in all villages to force the poor people to sign a pre-conceived form to petition the parliament for a constitutional reform so that Kagame can lead until his death. All the public servants are ordered to sign and threatened to be fired if they refuse to do so. All project managers and workers, be it public or private, all business people, all students, and funny enough all prisoners, etc are ordered to sign this petition. A few who have resisted, either disappeared or were found dead, and investigation was ever pushed for. The only group of people still to sign the petition and whose view is likely to make Kagame run for the next term comprises the psychiatric patients, and the dead!

We are simply saying that Kagame should stop this nonsense. While he is claiming that the people has said, we are telling him, that the people chose for him (if they ever did) to be the leader and not the other way round. The role of a leader, especially in a country where the illiteracy rate is about 40%, is to assist the people to build strong institutions and set path for sustainability of whatever achievement is in place. Based on information at hand, the leader is in a better position to even refute popular demands once they are not in the national interest. Instead of garnering a big number of signatures from uneducated people or from traumatized servants, a leader should listen to the elite especially who are not in the government. As for those who are serving in the government, they are in a conflict of interest situation, and so their input can be biased.

Ms Aurore S. has just initiated a petition to ask the United Nations to use its influence on Kagame so that the Rwandan national assembly led by an RPF member, does not amend the constitution. She is calling on everybody who wishes well to Rwanda, to Rwandans and to the whole region of great lakes of Africa to sign this petition. By signing this http://https://secure.avaaz.org/fr/petition/Organisation_de_Nations_Unies_Pas_de_modification_de_la_constitution_Rwandaise_surtout_larticle_101_1/?tPENWgb,  you are saying that:

 1. Rwanda is a republic and not a monarchy
 2. A peaceful political changeover is the pillar to democratic institutions
 3. Rwanda needs strong institutions and not strong men.
 4. Rwanda needs a new president in 2017.
 5. Stop RPF from torturing the people in attempt to have them sign for the third term for Paul Kagame.
 6. Article # 101 of the constitution is untouchable.

Thank you for signing.

“Do Block the parliament from changing the constitution” The DGPR says to Supreme Court

Dr.Frank Habineza, with the Press at the Rwandan Parliament

The Democratic Green Party of Rwanda has today, the 3rd of June 2015, filed a lawsuit to the Supreme Court, demanding the Court to Block Parliament from any future plans of changing the constitution, specifically, regarding the lifting of presidential term limits from the Constitution.

Article 101 of the constitution stipulates that:

‘The President of the Republic is elected for a term of seven years renewable only once.

Under no circumstances shall a person hold the office of President of Republic for more than two terms’.

DGPR strongly believes that Article 193, concerning amendments to the Constitution, does not allow the change of term limits from the stated two (2) to any other number.

The Article only allows a reduction or an increase on the lengths of the term of office, which in this case is seven (7) years. This can be reduced to either five or be increased from seven to any other number for example eight (8).

Article, 193, clearly states that, ‘ …if the constitutional amendment concerns the term of the President of the Republic…., the amendment must be passed by referendum….’ This article, clarifies that, the concerned term of office for the President, is the one ofseven years and not any other thing else.

The Democratic Green Party of Rwanda demands the Supreme Court:

 1. To order the Rwandan Parliament not to change Article 101 of the Constitution;
 2. To confirm that no referendum is required for those wishing to remove term limits from the Constitution;
 3. To confirm that Article 193 does not allow the amendment of Article 101 regarding the number of terms of office of the President of the Republic of Rwanda;
 4. To confirm that Article 101 is Intangible (ntayegayezwa) and cannot be changed by a referendum;
 5. To confirm that, the term of office of the President, mentioned in Article 193, does not concern the number of times, a President can be elected for but the lengths of the term of office of the President, which is currently 7 years and can be reduced to five years or increased to 8 years;
 6. To provide in-depths interpretation of Article 101 and 193 of the Constitution of the Republic of Rwanda.

The Democratic Green Party of Rwanda was officially launched on 14th August 2009 as an opposition party. It got official registration on 9th August 2013 and accepted as a member of the National Consultative Forum of Political Organisations in Rwanda on 3rd April 2014.

DGPR’s Status were published in the official gazette of the Republic of Rwanda on 4th August 2014.

Done at Kigali on 3rd June 2015

Dr.Frank Habineza

President, Democratic Green Party of Rwanda

Rwanda: Non au coup d’Etat Constitutionnel en cours.

senaa-bba02

Ils enterrent l’espoir de la démocratie.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  No ISHEMA2015/05/01

RWANDA : Un coup d’Etat Constitutionnel en cours

 1. Compte tenu de l’atmosphère délétère qui accompagne les magouilles éhontées mises en œuvre par le parti au pouvoir  à Kigali pour permettre au Président Paul Kagame  de concourir pour un troisième septennat, lors du scrutin de 2017,
 2. Le Parti ISHEMA (parti d’opposition) et ses alliés de la «Nouvelle Génération»  condamnent avec la plus grande énergie la mascarade politique et les entorses à la procédure légale qui risquent d’entériner une révision anticonstitutionnelle, inopportune et indésirable de l’article 101 de la Constitution rwandaise.
 3. En effet, aujourd’hui plus qu’hier, tout rwandais, du plus vieux au plus jeune, a pu retenir par cœur les mots de cet article si sacré : « Le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels ».
 4. Or, selon les informations en notre possession, le régime de Paul Kagamé investit actuellement tous les villages , établissements scolaires,  associations, organismes étatiques et sociétés privées,  pour terroriser la population en vue d’obtenir d’elle,  sous la menace, des signatures individuelles d’un formulaire pré-rempli sous forme de pétition,  demandant au parlement rwandais de réviser sans délai cet article 101 de la Constitution de 2003  qui limite irrévocablement à deux le nombre de mandats présidentiels.
 5. Pire encore, comme le formulaire en question le laisse constater, cette révision n’est motivée ni par le souci de promouvoir l’État de droit, ni par la sauvegarde de l’intérêt général, mais plutôt par le maintien du prestige personnel de Paul Kagame qui rêve de se voir offrir la possibilité de devenir légalement le Président  à vie de la république du Rwanda.
 6. Nous nous inscrivons donc en faux contre ce « Coup d’État Constitutionnel » en cours qui risque de replonger le Rwanda, à peine reconstruit, dans la violence et l’instabilité.
 7. Nous en appelons à la condamnation rapide et à la pression ferme de la part de la Communauté Internationale en vue de contenir à temps les débordements qu’une initiative aussi injuste ne manquera pas de provoquer.
 8. Nous mettons en garde les « soutiens inconditionnels » de Paul Kagame et leur rappelons que leur responsabilité serait considérée comme engagée s’ils n’arrivaient pas, cette fois-ci, à se désolidariser de leur protégé alors que son goût démesuré du pouvoir et son mépris de la Constitution venait à pousser dans la révolte et le chaos ce peuple rwandais épuisé par 21 années de dictature militaire féroce.
 9. Nous exhortons les citoyens rwandais à se lever comme un seul homme et manifester, partout et par tous les moyens, leur réprobation envers cette « monarchie républicaine » que Paul Kagame est en train d’instaurer dans notre pays.
 10. Le peuple rwandais veut des élections libres et démocratiques pour 2017, seul l’ennemi de la nation pourrait l’en priver.

Fait à Paris, ce 29 mai 2015.

Pour le parti ISHEMA,

Abbé Thomas Nahimana, Secrétaire Général,

Candidat aux élections présidentielles de 2017.

Email : nahimanathom@yahoo.fr

Tél : 00 33 6 52 11 04 45

Rwanda: Don’t touch my constitution

2017: The Famous Article #101 of Rwandan Constitution, Touch it at Your Own Peril

7BBBCA0D-80AB-422E-87DD-FD3F3D83CFCA_w640_r1_s

In his attempt to condone a wicked intention to sell the idea of a third term in favor of Paul Kagame at expense of democracy, Joseph Rwagatare wrote in the pro- government newspaper The New Times that not the term limits, rather the track record counts whilst determining who should and should not be elected or reelected. Rwagatare misses the point and, purposely or not, misleads the readers to make us believe that a political party means exclusively its leader. Far from the truth!

It is true that a particular political party could get reelected in subsequent campaigns. The leaders as individuals, however, must have limitations on electability because of main reasons that vary from one society to another.  I intend to explain below to underline once for all that in a society like ours, given our far and recent historical experience, the culture of peaceful political changeover must be privileged. It is imperative unless we forgot where we come from.

 1. The Law and its intention

Although the law is one thing necessary in a society, its applicability and implementation should remain in accord with its intention. For instance, here we are talking about the presidential term limit. All anyone can read in the constitution is that famous article #101 which states that

“The President of the Republic is elected for a term of seven years renewable only once. Under no circumstances shall a person hold the office of President of Republic for more than two terms”.

This is what the law says. It is the law. Much more however, is hidden behind that piece of information: the intention. Why did the people vote for the president to have no more than two terms? This is what Mr Rwagatare, the RPF, President Paul Kagame and his acolytes should be reminding the folks who ignorantly or forcedly are tirelessly calling for tampering with the constitution in order to reinstitute Kagame once or more times again.

To answer, let us remember: Going back into our history from the kingdom time via the first and second republics to the RPF’s regime, we were unlucky to experience leaders who wanted or were forced either by beliefs, entourage or greed, to be in charge until they die. Let me remind Rwagatare that no King could be enthroned in presence of his predecessor. The elder had to die either naturally or killed. The same tradition passed over into republican regimes. Habyarimana felt insecure in presence of Kayibanda. Kagame could not be in power in presence of Habyarimana. In fact, the RPF took up arms alleging Habyarimana amongst other things that he had remained in power for so long, although he was repetitively elected at 99%! Had we respected the Arusha peace accords, Habyarimana would have gained other good two terms. Trust me!

With that in mind, the 2003 constitution intended to avoid similar scenarios. It was considered that an individual is born and dead but a nation remains. Thus the nation can live, prosper and develop tremendously even without that particular individual.  That is why the article 101 intended to encourage leaders to respect the fact that no one is irreplaceable and to dissuade them to hold on power indefinitely because this could generate conflicts, wars and possibly genocides. Another important dream was that from that time on, Rwanda would have an ex president deservedly able to serve as a councilor owed to experience and with the hope to retire peacefully thereafter.

It is now I realize clearly that Kagame never dreamt of initiating good changes to set antecedence that further generations would follow. In fact the same Kagame who was there in 2003 when the constitution was in the making, the same Kagame who claimed that he will not be there as president come 2017, is the same one who thinks a third term is not a bad thing. Somebody say, “Shame on you Mr President”!

For some naïve observers and commentators, I hope Rwagatare is not among, “Kagame does not want it but the people want him”. Democracy is defined as a power of the people, by the people  and for the people. Hence, the people have a powerful capacity which is bestowed upon them especially on the day of elections: the capacity to choose a leader of their interests.  Everyone knows that in a police state like Rwanda the democracy does not exist, and so that capacity is banned not only via elections but also even during brainstorming of ideas to make policies that run the affairs of the nation. We have seen it every day; we saw it in reports that shouted out the RPF-led assassination of freedom of speech, strangulation of independent media and impediment to rights of association.

The capacity to choose leaders is also threatened by the dictatorial micro management groups, armed or not, whose role is to force the people to vote against their will and to rig elections using any form of strategy in favor of the incumbent. But now the RPF wants to show us that last night the people dreamt “well”, woke up and coincidently the government allowed them to speak out: “we want Kagame back”. Funny enough! That kind of games is known to us, thou shall not lie. If Kagame does not step down, the RPF will have wasted a golden opportunity to show that it can do at least one good thing during its lifetime.

 1. The human nature

If Rwagatare were promised a very beautiful gift on a condition that he reaches 200 years alive, he clearly would realize that the promise is untenable. Why? Because we know that in our days, no one lives for two centuries. It is the same for political parties and their leaders.

A political party is born, grows up and dies. When it is born it is too young to deliver, when it grows up it matures and performs well but after some time it gets too old to run the country. At that time, the party cannot offer anything. It starts deteriorating and fails its early and own principles which eventually attracted the people to trust it. Even when it claims to rejuvenate itself, the young minds are overshadowed by old folks who think they have experience, thus they should take the lead indefinitely.

A leader gets too old as well and too tired to keep doing a good job (if he ever did any). That is a natural reality we are faced with. Accepting it does not mean you are not the hero you claim to be or that you are not loved by the people. By the way, it is not a matter of love given the tough and quasi impossible tasks assigned to the leader. If they loved him, they would let him retire and if he loved Rwanda, he would refuse to take an extra term.

In conclusion

The people of Rwanda should revisit the reasons that made them vote the constitution that included the article 101 (assuming they really voted for it). If Kagame does not step down, he will have satisfied his ego but at expense of all economic growth and other things he has been praised for. What if the people stepped in to say “no” to this man? As a matter of fact, they are ready, willing and able to take their destiny in hands. Friends of Rwanda (not of Kagame alone) have already demonstrated their undoubted support to the blowing wind of change.  A bon entendeur, salut!

Chaste Gahunde, BA, Dip Commonwealth of Learning (COL) London, UK

Revolution: “Banyarwanda banyarwandakazi,ubushobozi bwanyu bwose mwabuhaye ingirwa ntare muyihindura intare”

senaa-bba02RTEmagicC_sena-2-6fb78.jpg

Kagame baramusurira urupfu: Irebere ayo makarito batwaye nk’imirambo bajyanye mu mva!

Banyarwanda, Banyarwandakazi,
Maze iminsi mvugana n’abaturage ku bijyanye n’amabaruwa bitirirwa ko bandika basaba ko uriya mwicanyi Kagame yakomeza kuyobora u Rwanda.Mu baturage twaganiriye bambwiye ko rwose ariya mabaruwa bayahatirwa kuyandika,bati “ariko ikindi dutinya,dutinya ko iriya nyeshyamba yamenyereye kuba mu mwobo ejo niva ku buperezida izasubira mu mwobo ikaza iturimbura?”

Bati; “ubu n’ubwo yicana, yica irobanura igenda ifata umwe uno munsi ejo igafata undi, abasigaye tugasenga Imana tukabona burije burakeye”. Bati “twe tubona kuba ari perezida hari abantu atinya bigatuma atatumena mo amasasu nk’ayo yatumenagamo akiba mu ishyamba. Bati: “ese mwana ni gute wavana intare mu ishyamba ukajya kuyirerera mu nzu? N’ubwo hariya bayikuye mu ishyamba bayizanye mu Rugwiro, urabona ko n’ubu yibereyeho nk’uko yari ibayeho mu ishyamba”. Bongeraho bati: “Rero kuyikura hariya ni ukuyisubiza aho bayikuye, aho bayikuye mu ndake isubiye yo yatumara noneho”.

Dasso

Umu DASSO umwe aniga umuntu abandi barebera koko?

Muri rusange abaturage bafite impungenge z’ubuzima bw’iriya ntare nyuma y’umwaka wa 2017! Akaba ariyo mpamvu bemera gusinyishwa ku gahato kugira ngo ejo intare itazasubira mu mwobo ikazaza ari kirimbuzi.
Nabateze amatwi numva impungenge zabo. Icyo nakuyemo ni uko iriya ngirwa ntare yahahamuye abaturage ku buryo batifuza ko yasubira mu ishyamba.
Impungenge zabo zifite ishingiro ariko haricyo biyibagije ko kuba iriya ngirwa ntare ikomeza kubahahamura babifitemo uruhare. Bati : “ese gute wa mwana we?

Nanjye nti: “mufite imbaraga n’ubushobozi. Ubushobozi bwanyu bwose mwabuhaye ingirwa ntare muyihindura intare nya ntare”. Baratangaye.

image_abbé-300x300

Ni koko abaturage bafite imbaraga batazi.

Dore uko ibintu bimeze:.Amabaruwa muhatirwa gusinya mwanze kuyasinya ku mugaragaro mukamagana n’abo baza kubahatira gusinya, ingirwantare ihinduka injangwe. Ubwo muba muyambuye bwa bushobozi ntizongera kuza aho muri, yemwe n’iyo yabakangisha kujya mu mwobo muyibwire ko niyibeshya uwo mwobo muzawusibanganya iwurimo, nk’uko yasibanganyirije abacu mu buvumo..
Nabahaye urugero rw’imbwa. Imbwa iyo ikumokeye ukayereka ko watinye ukiruka ikwirukaho ku buryo ushobora no kuvunika. Ariko iyo imotse wihagararaho wabona n’ibuye hafi ukaritora ukariyitera, icyo gihe izinga umurizo ikagenda nawe ukikomereza.

Mwitinya Kagame, mwituma akomeza kubahonyora mwimwimika nk’ umwami. Mwarabyaye n’ubwo bamwe yabamaze ho urubyaro ariko na kamwe yabasigiye na ko gafite ububasha bwo kuyobora. Kagame ntiyavukanye imbuto. Ababeshya ko navaho mutazabaho arabeshya, Kagame si Imana, ndetse kubwe muba mwararimbutse mwese kuko ni cyo yaje ashaka kandi yarabyivugiye ko ikimubabaza  ari uko atabonye umwanya wo kubica mwese ngo abamare. Ubu rero aya mabaruwa muri kwemera ko babasinyisha, murimo mumuha wa mwanya wo kubamara mwese.

Batangiye kumva ingero nabahaye, bati: “wa mugani, twishyize hamwe ntacyatunanira. Bati: “ese ko ari twe tunamutora n’ubwo tutamutoye ku bushake!!” Nti “ntimwumva se”, nti: “noneho muzanamwangire ku bushake”.

Bati: “rero baradusinyishije kandi amabaruwa barangije kuyapfunyika.

Nabasubijeko ntarirarenga.

Buriya bazagaruka muri kamarampaka baje kubasaba gutora.“Yego” bizaba bisobanura ko mwemeye ko Kagame akomeza kuyobora ubuziraherezo, “oya” izaba isobanura ko mubyanze. Abaturage barasetse bose, bati “aho ni ho tumutegeye noneho ntazaducika, reka tubike ibanga ryacu ku mutima”.

Ubutumwa nabahaye ni uko bagomba gushirika ubwoba ntihazongere kuza umuntu ubereka aho batora. Muri demokarasi uwo muntu yatoye ni ibanga. Abaturage rero biteguye kwereka ingirwa ntare Kagame ko kuba yibona nk’intare ari ukubera abaturage,ubu bagiye kumugira injangwe babinyujije muri kamarampaka, abibwira ko ariya mabaruwa bari kwirirwa basinyisha abaturage byarangiye, muribeshya cyane., you will be embarrassed in broad daylight!!!

imagesihene7

Byose biragenda nk’uko byahanuwe: Isekurume izabyara isekurume ndwi (manda y’imyaka 7) zose zanjye konka. Iyo ihene yavutse ntiyonke irapfa.

Kagame rero, abaturage uyobora bagufata nk’inyeshyamba n’ubwo wavuye mu ishyamba, ishyamba ryo riracyakurimo, ni akamaramaza mugani w’Abarundi.
Niba wifuza gufata iy’ishyamba na bwo, rwose Kagame ntizakorohera kuko ishyamba ntirikiri ryeru nk’uko byahoze cya gihe utera u Rwanda rwatembaga amata n’ubuki ukarugira urutemba amaraso n’imiborogo

.
Dore aho mpera mbivuga ko bitazakorohera ni aha:

Ubwoba bwawe burazwi, ukangwa n’ubusa. Ba Nyamwasa bagufashije kuguma mu mwobo utuje yewe ndetse bakanakurokora inshuro nyinshi, ubahejeje ishyanga abandi wabanigishije ibiziriko, abandi barimo baborera muri 1930. Niba wizeye uriya Kabarebe utwite inda y’imvutsi,uragowe kuko umunsi yumvise ko byagukomeranye azahera ko ajya ku bise bitunguranye urebe kariya kadigi kameze nk’agatwite bane ehhhe, dore aho nibereye!

None se uriya mufumbira wakuye i Bugande ni we uzakurwanirira? Umunsi yumvise byakomeye azasubira iwabo i Bufumbira nazaba atarafumbira imirima y’iwabo, dore ko numva ko ari hafi gutanga ifumbire mu murima wa nyina. Na twa tuzi yirirwa yicisha abanyarwanda ntatwo azaguhaho ngo tukuruhure.

Rwarakabije se? Ko utizera umuhutu ubwo se uwo mwobo uzawubana mo na nde? Wibuke ko iyo byakomeye buri wese akiza amagara ye. Uriya mushikiwanyu se azaba akibona aho avugira ko ntawe uzaba ukimutega amatwi? Uwo munsi na Cliton/Blair bazavuga ko nta ho bakuzi. Uzaba ubaye uwa nde??

Icyiza ni ukwishyira mu maboko ya rubanda, icyo gihe nta cyo tuzagutwara tuzagushyikiriza ababishinzwe, n’ubwo watubabaje ukaduhekura, ukatugira imfubyi,tuzagufata tugushyiirize inzego zishwizwe kurinda umutekano wawe, ariko niwiha kujya mu mwobo, tuzawusibanganya nta kundi bizagenda.
Kagame emera wivireho ejo bundi manda yawe nirangira.Kuba waraje ku butegetsi nabi ukabuvaho nabi ntacyo bizakumarira, nyamara ubuvuyeho neza, hari akantu byahindura ku isura abanyarwanda baguha. ibyaha wakoze byo, abanyarwanda ubwabo bazamenya uko bakugenza, si abana babi n’ubwo wabatoje ububi, ariko abeza turacyari benshi.Tangira wirukane ayo mabandi wavanye Uganda, kontara mwari mwarasinyanye na yo yo kurimbura abanyarwanda no gusahura u Rwanda uyisese. Tangira witegure ko uzabazwa byinshi ku mahano yagwiriye u Rwanda azanywe nawe n’ayo mabandi yawe.Tangira witegure gusubiza iby’abandi wasahuye, umutungo wa rubanda. Ibyo byose ni byo wakagombye kuba utekerezaho kurusha uko utekereza mu guhindura itegeko nshinga, nzi neza ko utazabigeraho n’ubwo wowe n’ayo mabandi yawe mwibwira ko muri kubikozaho imitwe y’intoki, ariko murebye nabi mwasanga murimo mukora kuri bombe izabaturikana mwese hamwe!
Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, utazi ubwenge ashima ubwe.
Ngibyo ibya ya  ngirwantare y’u Rwanda.

Umutaripfana,

Jeanne Mukamurenzi.

REVOLUTION: AGATSIKO KA FPR GASIGARANYE INZIRA IMWE RUKUMBI ISHOBORA KUKARENGERA.

May 27, 2015

VENANT NKURUNZIZA

Nk’uko tumaze iminsi tubyumva mu Rwanda, ubu agatsiko ka FPR kabujije amahwemo rubanda ku nzego zose kugira ngo gakunde kabone impamvu yatuma gahindura itegekonshinga. N’ubwo rubanda idakozwa ibyo byo guhindura itegeko nshinga kugira ngo umuntu umwe akunde agaragare neza mu mahanga dore ko mu Rwanda azwi neza bihagije uwo ariwe, ariko agatsiko kifashishije iterabwoba gategeka abanyarwanda batari bacye gusinyira ko itegeko nshinga rigomba guhinduka uboshye ko haraho itegekonshinga ribisaba. Ubu ni ubwoba bw’abagize agatsiko bibwira ko kubitegeka rubanda ahari byazayibuza kubavudukana igihe kigeze.

Ibi rero ni ukwibeshya nk’uko abanyarwanda bakomeje kubigaragaza bo mu nzego zose zinyuranye. cyane cyane abajijutse. Agatsiko nigakomeza kwitwara gutya ahubwo njye ndabona n’ayo MATORA kadashobora kuyagezaho. Kubera ko abanyarwanda ntabwo ari bwa bwoko bwa ‘tereriyo’, iherezo umujinya bafitiye ubu butegetsi bw’agatsiko bazawukitura igihe kigeze. Kandi ibyo bizaba bitari kera kandi bizaba nabi cyane.

Kurikira uko abarwanashyaka ba PSD bagaragaje uko barambiwe itekinika rya FPR.

Le Parti ISHEMA se dit prêt à forcer l’ouverture de l’espace politique au Rwanda:

Ishema congres men

INVITATION À LA CONFÉRENCE DE PRESSE du  JEUDI  04 JUIN 2015  à BRUXELLES, BELGIQUE : 

«  OFFRONS UNE ALTERNATIVE DEMOCRATIQUE AU PEUPLE RWANDAIS ».

 1. Le Parti ISHEMA, parti politique  d’opposition au gouvernement rwandais de Paul Kagame, vous convie cordialement à la Conférence de presse prévue le jeudi 04 juin 2015, de 11h à 12h, à la MAISON DE LA PRESSE, RUE FOISSART 15, B- 1040 Bruxelles.
 2. Cette conférence intervient alors que le Président Paul Kagame en fin de deuxième mandatse  lance dans une campagne de grande envergure dans le but de  « terroriser » au maximum le peuple rwandais en vue d’ « extorquer » par des voies illégitimes,  un troisième mandat présidentiel pourtant strictement  interdit  par l’article 101de la Constitution de 2003 stipulant : « Le Président de la République est élu pour un mandat de sept ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels».

3.Aussi les Leaders du  Parti Ishema et leurs alliés de la Nouvelle Génération, soutenus par divers conseillers et amis du Rwanda,  ont-ils décidé, non seulement de s’engager corps et âme  pour réclamer l’ouverture d’un espace démocratique au Rwanda, mais aussi et surtout de rentrer sans délai au pays pour offrir, lors de prochains scrutins,  une alternative au peuple rwandais croupissant, depuis juillet  1994, sous le joug d’une dictature militaire qui n’a cessé de maltraiter, emprisonner voire assassiner opposants, journalistes et  militants des droits de l’homme.

 1. Rappelons que le Parti Ishema lors de son Congrès tenu à Paris,  du 7 au 9 février 2014, a déjà désigné son candidat aux élections présidentielles de 2017, en la personne de l’abbé Thomas NAHIMANA qui entend fouler le sol rwandais avec son équipe dès le 28 janvier 2016.
 2. A l’occasion de cette Conférence de presse, le Révérend Thomas NAHIMANA fera le point sur  la violation massive des libertés publiques et droits fondamentaux au Rwanda  et ses implications sur la Région des Grands Lacs (I); il pointera du doigt les vrais défis et enjeux du « mal-être national »souvent dissimulés par  une propagande triomphaliste savamment orchestrée par les hérauts du FPR-INKOTANYI, parti au pouvoir depuis 1994 (II) ;   il esquissera  enfin l’orientation et les grandes lignes des réformes essentielles dont le peuple rwandais a actuellement le plus  besoin pour jouir d’un développement stable et plus harmonieux (III).
 3. Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer à ladite conférence et vous prions d’agréer, Madame/Monsieur, nos salutations les meilleures.

Fait à Paris, le 20/05/2015

Mr Chaste GAHUNDE,

Secrétaire Exécutif et Chargé de la communication au Parti ISHEMA.

Abbé Thomas NAHIMANA,

Secrétaire Général du Parti ISHEMA et Candidat aux présidentielles rwandaises de 2017

Contacts:

Téléphone :

*00 33 65 21 10 445 (Thomas)

*00 33 78 34 34 672 (Chaste)

Email: ishema_party@yahoo.fr

nahimanathom@yahoo.fr

chaste.gahunde@gmail.com